Obowiązują od 22 lipca 2023 r.

I. PRZEJAZDY BEZPŁATNE – ULGA GMINNA.

L.P.
OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH
DOKUMENTY
1. HONOROWI OBYWATELE MIASTA LEGNICY Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy wraz z dokumentem tożsamości,
2. UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE POLICJI ORAZ STRAŻY MIEJSKIEJ Ważna legitymacja służbowa.
3. OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument stwierdzający wiek oraz tożsamość osoby.
4. DZIECI W WIEKU DO 4 LAT Urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka.
5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU ZNACZNYM, CAŁKOWICIE NIEZDOLNE DO PRACY ORAZ NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
 • orzeczenie lub wypis z orzeczenia wydany przez odpowiedni organ emerytalno–rentowy, lekarza orzecznika, komisję lekarską ds. inwalidztwa, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności okazywane wraz z dokumentem tożsamości,
 • legitymacja z odpowiednim wpisem stwierdzająca tożsamość lub okazywaną wraz z dokumentem tożsamości, wydaną przez uprawniony organ emerytalno–rentowy, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiedni związek, komitet, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych
 • inny dokument wydany przez właściwy organ potwierdzający niepełnosprawność w stopniu znacznym określający tożsamość osoby lub okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
6. DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNA OBJĘTA KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM.
 • ważna legitymacja wydana przez przedszkola, szkoły, specjalistyczne placówki opiekuńczo –wychowawcze i ośrodki szkolenia dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością,
 • ważna legitymacja szkolna okazywana wraz z orzeczeniem lub wypisem z orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • ważna legitymacja wydana dla osób do ukończenia 16 roku życia przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia wydanego dla osób do ukończenia 16 roku życia przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • aktualne orzeczenie lub wypis z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez uprawniony zespół orzekający,
 • aktualne orzeczenia lub wypis z orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno– wychowawczych zespołowych/indywidualnych, wydane przez uprawniony zespół orzekający,
 • aktualne orzeczenia lub wypis z orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wydane przez uprawniony zespół orzekający,

Przy przejazdach do ośrodków wsparcia, leczenia, konsultacji dokumenty, okazywane są wraz z zaświadczeniem lub zawiadomieniem odpowiedniej jednostki określającym termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.
Dokumenty wymienione w punktach 5 i 6 nie są wymagane w przypadku widocznej niepełnosprawności.
7. OPIEKUN OSOBY, WYMIENIONEJ W PKT 5 i 6 Na podstawie wskazania przez tę osobę.
8. OSOBY POSIADAJĄCE STATUS BEZROBOTNEGO BEZ PRAWA DO ZASIŁKU ZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY – W DNIU WYZNACZONEGO TERMINU WIZYTY W TYM URZĘDZIE LUB W DNIU WYZNACZONEGO PRZEZ TEN URZĄD TERMINU WIZYTY U PRACODAWCY
 • aktualne zawiadomienie z wpisem „osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku” wydane przez Urząd Pracy wraz z dokumentem tożsamości,
 • aktualna karta referencyjna z wpisem „osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku” wydana przez Urząd Pracy wraz z dokumentem tożsamości.
9. POSIADACZE PRAWA JAZDY ORAZ WAŻNEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU W WYZNACZONYM „EUROPEJSKIM DNIU BEZ SAMOCHODU” Prawo jazdy oraz ważny dowód rejestracyjny pojazdu.
10. HONOROWI DAWCY KRWI, KTÓRZY ODDALI HONOROWO PONAD 10 L KRWI (KOBIETY) I PONAD 12 L (MĘŻCZYŹNI) Imienne zaświadczenie wydane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem ponad 10 l krwi w przypadku kobiet i ponad 12 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywane wraz z dokumentem tożsamości.
11. WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA POLSKIEGO ORAZ WETERANI POSZKODOWANI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA POLSKIEGO Legitymacja potwierdzająca status weterana lub weterana poszkodowanego.


II. PRZEJAZDY ULGOWE - ULGA GMINNA 50%

L.P.
OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH
DOKUMENTY
1. DZIECI OD 4 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka.
2. UCZNIOWIE SZKÓŁ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 24 ROKU ŻYCIA Legitymacja szkolna określająca tożsamość i wiek osoby lub okazywana wraz z dokumentem tożsamości określającym wiek osoby.
3. EMERYCI, RENCIŚCI I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB LEKKIM, CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NIEZDOLNE DO PRACY, DO UKOŃCZENIA 70 ROKU ŻYCIA
 • legitymacja emeryta lub ważna legitymacja rencisty, wydana przez odpowiedni organ emerytalno–rentowy, określająca tożsamość lub okazywana z dokumentem tożsamości,
 • legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności określająca tożsamość lub okazywana wraz z dokumentem tożsamości,
 • dokument tożsamości okazywany wraz z dowodem należnej emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym emeryt lub rencista korzysta z przejazdu ulgowego,
 • zaświadczenia wydane przez uprawniony organ emerytalno–rentowy na okoliczność pobierania świadczeń okazywane wraz z dokumentem tożsamości,
 • inny dokument potwierdzający niepełnosprawność określający tożsamość osoby lub okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
4. WSPÓŁMAŁŻONKOWIE, NA KTÓRYCH EMERYCI I RENCIŚCI OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIA RODZINNE, OKREŚLONE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI
 • Aktualne zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ emerytalno – rentowy na okoliczność pobierania świadczeń okazywany wraz z dokumentem tożsamości,
 • Inny aktualny dokument potwierdzający pobieranie świadczeń okazywany wraz z dokumentem tożsamości.
5. DOKTORANCI – UCZESTNICY DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH Ważna legitymacja doktoranta lub ważna legitymacja uczestnika studiów doktoranckich.
6. STUDENCI UCZELNI ZAGRANICZNYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA Ważna legitymacja studencka.
7. DZIALACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ I/LUB OSOBY REPRESJONOWANE Z POWODÓW POLITYCZNYCH Decyzja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacja wydana przez ten Urząd wraz z dokumentem tożsamości. Jeżeli legitymacja posiada zdjęcie osoby uprawnionej dokument tożsamości nie jest wymagany.


III. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE BILETU RODZINNEGO W (LEGNICKIEJ) I STREFIE OPŁAT UPOWAŻNIONE SĄ:

L.P.
OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH
DOKUMENTY
1. RODZINA ZAMIESZKUJĄCA NA TERENIE MIASTA LEGNICY SKŁADAJĄCA SIĘ Z RODZICÓW / RODZICA LUB OPIEKUNÓW / OPIEKUNA I MAJĄCYCH NA UTRZYMANIU TROJE LUB WIĘCEJ DZIECI:
 • W WIEKU DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA,
 • W WIEKU DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA, GDY DZIECKO UCZY SIĘ LUB STUDIUJE,
 • BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH W PRZYPADKU DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Karta Dużej Rodziny wydana przez Prezydenta Miasta Legnicy o numerze rozpoczynającym się od cyfr 0262011... wraz z dokumentem tożsamości.


IV. DO KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW NA PODSTAWIE BILETU ZINTEGROWANEGO LEGNICA W I I II STREFIE OPŁAT UPRAWNIONE SĄ:

L.P.
OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH
DOKUMENTY
1. OSOBY POSIADAJĄCE WAŻNY BILET WYDANY PRZEZ KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE, UPRAWNIAJĄCY JEGO POSIADACZA DO NIEOGRANICZONEJ LICZBY PRZEJAZDÓW POCIĄGAMI KOLEI DOLNOŚLĄSKICH NA TRASIE WSKAZANEJ NA BILECIE, PRZY CZYM CO NAJMNIEJ JEDNĄ ZE STACJI MUSI BYĆ LEGNICA, LEGNICA PIEKARY, JAŚKOWICE LEGNICKIE LUB SZCZEDRZYKOWICE, ORAZ DO NIEOGRANICZONEJ LICZBY PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI NA WSZYSTKICH LINIACH KOMUNIKACJI REALIZOWANEJ PRZEZ OPERATORA PRZEWOZÓW W WYBRANEJ STREFIE TARYFOWEJ (WE WSZYSTKIE DNI W OKRESIE WAŻNOŚCI BILETU KOLEJOWEGO). Bilet zintegrowany Legnica ważny jest z wpisanym imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz naklejonym znaczkiem z wpisanym na znaczku numerem biletu, wystawionego przez Koleje Dolnośląskie, przez okres miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie wraz z dokumentem tożsamości.


V. UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH:

L.P.
OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH
DOKUMENTY
1. POSŁOWIE I SENATOROWIE RP Ważna legitymacja poselska lub senatorska ,
2. INWALIDZI WOJENNI – WOJSKOWI Książka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez organ rentowy.
3. PRZEWODNIK TOWARZYSZĄCY INWALIDZIE WOJENNEMU I WOJSKOWEMU ZALICZONEMU DO I GRUPY INWALIDZKIEJ Na podstawie wskazania tej osoby przez inwalidę,
4. CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH I ICH PRZEWODNICY Ważna legitymacja wystawiona przez organ rentowy (przewodnik - na podstawie wskazania przewodnika przez osobę uprawnioną).


VI. UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (50%) W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA LEGNICY ORAZ GMIN, KTÓRE PODPISAŁY Z GMINĄ LEGNICA POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORSTU ZBIOROWEGO:

L.P.
OKREŚLENIE GRUPY UPRAWNIONYCH
DOKUMENTY
1. OSOBA LEGITYMUJĄCA SIĘ LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ Ważna legitymacja studencka.
2. SŁUCHACZE KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH Ważna legitymacja słuchacza kolegium.
3. KOMBATANCI I INNE OSOBY UPRAWNIONE, OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 24 STYCZNIA 1991 r. O KOMBATANTACH ORAZ NIEKTÓRYCH OSOBACH BĘDĄCYCH OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO Legitymacja o uprawnieniach kombatanckich lub zaświadczenie wydane przez Urząd ds. kombatantów i osób represjonowanych.


VII. UWAGI:
 • Osoby posiadające uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych z mocy ustaw, mogą odbywać przejazd na podstawie dokumentów obowiązujących przy przejazdach środkami komunikacji publicznej lub dokumentów określonych w przepisach szczególnych,
 • w przewozach bagażu i zwierząt na wszystkich liniach komunikacyjnych we wszystkich strefach cena biletu za każdy bagaż i każde zwierzę osobno stanowi równowartość ceny ulgowego biletu jednoprzejazdowego w I strefie opłat.
Opracowano na podstawie:
Uchwały nr XXII/303/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica
Uchwały nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” oraz zmianie niektórych uchwał.
Uchwała nr LVI/634/23 Rady Miejskiej Legnicy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica

Przepisów ustawowych dotyczących przejazdów bezpłatnych i ulgowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy